משחק םסק לזאפ :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter: Magic Puzzle קחשמ

םסק לזאפ :רטופ יראה (Harry Potter: Magic Puzzle):

!הנהתו רטופ יראה לש ירלופופה הגאסהמ םכילע תובוהאה תויומדה ריכהל לוכי התא הזה ק !םינבומו םירכומ ויהי קחשמה יללכ .וירבח יטרסו יראה ןמ תונצס תוראתמה ,לזאפה לש תונוש םיעבצב תוכיתח עשת היהת התאש !דחי םתוא ףוסאל ליחתהל !לבגומ קחשמה יכ רוכזלו לזאפה לש םיקלחה תא זזה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות