משחק סירט תויא :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter: Spell-Tris קחשמ

סירט תויא :רטופ יראה (Harry Potter: Spell-Tris):

.סירטט רובע תורחת ןגראל וטילחה וירבחו רטופ יראה ,חאה דיל בשוי ,דחא יפרוח ברע .םהילא ףרטצהל ואוב .םייסאלקה םיללכה םויב םייקתי קחשמה .קיר הדש ונינפל .יומד ןווגמ דרי הלעמל .םלעיי רשא ,תחא העוצרב בלושמ רפסמהש ךכ םתוא תונבל םיכירצ ונחנא .תודוקנ חיוורנ ונחנא הז ליבשב הריהז תויהל ידכ ,הריהמה הריבגמה תמר לכ םע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות