משחק תונתשה :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter: Transfiguration קחשמ

תונתשה :רטופ יראה (Harry Potter: Transfiguration):

.יונישה תא ורישכי םה םש ,רפסה תיבל ךלוה רטופ יראה ,םויה ?וילא ףרטצהל הצור התא .שגרמ דואמ הז .אשונה אוה ונינפל .רחא והשמל ותוא ךופהל םילוכי ונחנא ,םיוסמ ףצרב םימסק טיברשב ףפונמו .בצ ךותל סוכ אמגודל .שד דמציהל ךיא שחנל רקיעה .ןושארה ןויסינה לע לבקתש המ לכ הז המוסק הנתמ ךל שי םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות