משחק חלודב רודכ :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter's: Crystal Ball קחשמ

חלודב רודכ :רטופ יראה (Harry Potter's: Crystal Ball):

.הימדקאה סטרווגוהב םסק דמול רטופ יראה .חלודבה רודכ םע הדובע לש הטישה תא ודמלי וירבחו אוה ,םויה לש רועישב .תומישמ רפסמ עצבל םיכירצ ונחנא ,דבוע הז ךיא ןיבהל ידכ .םירושק םיאשונ אוצמלו ,הארי הזש הנומתה ךותל ץיצה תוריהזב .הצקה שמתשהל ,ישוק ךל שי םא .םייתעבש השק הז תא השעת המר לכ םע .יתימא םסוק תויהל םימוסקה ונורשכ תא וארה ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות