משחק 2 קלח דוגיב 7 :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter: 7 Clothes Part 2 קחשמ

2 קלח דוגיב 7 :רטופ יראה (Harry Potter: 7 Clothes Part 2):

.םיננגוסמו םיבינגמ תואריהל ןומט ונוצרו דליהו יראה תורמל .הנפואה ירוחאמ תצק היה אוה הימדקאב םינומיא םירבוע לבא .ךלש החתלמה תא ןכדעל טילחה ,השפוחל תאצל .ךכב ול רוזעא ינאו התא ואוב .ונרוביג רובע םינוש םידגב רוחבל .הרימחמה רמג תלייעמה העיבתה ןמ לחה .םירזיבאו םיילענ ותוא סופתל טושפ .ךשומו הפי ךלש תומדה תא ךופהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות