משחק הדגא לש ורוקמ :2 סליכא באינטרנט

                                  Achilles 2: origin of a legend קחשמ

הדגא לש ורוקמ :2 סליכא (Achilles 2: origin of a legend ):

.היחרזא לע ןגהל ןכומ אוה סליכא ץימאה לודגה םירוטאידלג תאו ךשמנ המיחלה .הנכסה לומ רוצעלו ביואה תא דימשהל ידכ תוחוכה לכ םע םחליי אוה .תאזה המישמה תא גישהל ידכ דחי ףרטצה .תופקתמ ףודהל םיבור ,ברח ,תינח קורזל ןכמ רחאלו ,םידחוימ םישקמה לע הציחל ידי ץי .הובג ץופקל לגוסמ אוה רוביגה ,ןכ ומכ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות