משחק צבי גיל עשרת Mutant Ninja - סטריט קטטה באינטרנט

                                  Teenage Mutant Ninja Turtles - Street Brawl קחשמ

צבי גיל עשרת Mutant Ninja - סטריט קטטה (Teenage Mutant Ninja Turtles - Street Brawl):

null .ריעב טקשה תא ריזחהל ידכ ביואה תייפונכ תא סורהל םיכלוה רשא ,ץימאה גנינה י null .האצותב יולת היהי ךלש תוזירזה לעו תומדה תרבח תא ךופהל לוכי התא null .וברח תא רקוד החלצהב תופקתהה תפידה ,תוקינכטו המיחל תוקיטקט לש ןווגמב שמתש null .חתפמ - לוהינ