משחק םירמסמ ץצונ יברב יבייב באינטרנט

                                  Baby Barbie Glittery Nails קחשמ

םירמסמ ץצונ יברב יבייב (Baby Barbie Glittery Nails):

.םילבה םוקמ לכב התייה דימת איהש ,ןמז תורובש םיינרופיצ הזו דואמ ןטק ןיידע אוה י .םידליל חוטב רמסמ תועצמאב םידלי לש קל השעת איה םש ,הילע בוהאה יפויה ןולס הל הח .םיטושיק תועבצא תאיצי ירחאו ,ורסנ remove יצוק ,ןטק ךתח תוכירצ םהינרופיצ תא טשק .קוניתה לש ודי תא תולתל וניאש יתנפוא רזיבא רוציל ,הכל םע רויצה תא םייסש רחאל