משחק באינטרנט

                                  Frenzy Airport 2 קחשמ

(Frenzy Airport 2):

.בטיה םיקסע ילעב ומכ ךתוא רידגהל דקפ רשא ,שדח הפועת הדש חתפנ םירברפב .םתדובע ישנא םקמל ידכ ךלש תירקיעה המישמה .סוטמב םישלו ,איצוהל ךירצ רשאו ,םילועה תאו תונחב תוריכמ ,תיאפוק ,ןוחטיב הז ,הע .הזה ןוויכל ותוא ןווכל שארה לעמ תועיפומה ויתונוצר תא בטיה ןוחבל שיאה עגרב .חיוורהל לכות ,וסוטמב בשייתמ אוהש עגרב .רתויב בוטה הפועתה למנ תא ךופהלו תיתשת חתפל