משחק תוקונית לברס Chibi ילש בוציע יברב באינטרנט

                                  Barbie Design My Chibi Onesie קחשמ

תוקונית לברס Chibi ילש בוציע יברב (Barbie Design My Chibi Onesie):

Chibi השדח תרהוז המ'גיפ הקפס איהש דע ןושיל תכלל ברסמ יברב. .הלש השדחה המ'גיפה תא ךופהלו הרוחב לדוג תא תחקל ךירצ בצעמכ התא .הריפת תנוכמ לע תכללו םתוא רוזגל ,דב לע םיכתח אדו .דבה יטוח םע תוכיתח רוביח הנוכנ הרוצב ךלש הדובעה תא איבהל לוכי התא ,םשמ .טושיק ףיסוהל םג ומכ ,הצור התא םא הנוש עבצב הז תא תושעל ,יברב תומ'גיפ לע הריפת