משחק ןוחטיבה שיבכ באינטרנט

                                  Road of Defense קחשמ

ןוחטיבה שיבכ (Road of Defense ):

.יאבצה סיסבל ליבומה שיבכה - תיגטרטסאה תובישחה טקייבוא לש הנגהה ןוגרא - ךלש המי .םיקנטה תביטח תיב רשא ,קצומ הנבמ תונבל ךירצ התא ,תודיינ םיטריימ םע להואב דמוע .ביואה תא דימשהלו טרייל ובזעש ,רהמ םיביגמ םה ,ביוא האור התא רשאכ .דויצו םילייח לש םינוש םיגוס ביצהל תוכזה תא - רקיעה .תולודג תוצובק ץיצפהל םיסוטמ שמתשה