משחק Popstar התבו יברב באינטרנט

                                  Popstar Barbie and Daughter קחשמ

Popstar התבו יברב (Popstar Barbie and Daughter):

.המב לע עצבלו הלש טרצנוקב ףתתשהל הל רשפאל הטילחה ילש אמאה יכ הברה ךכ לכ לדג קו .תבו השוחת דמצ פופה בכוכ אמא יופצ .רוביצה סנכיהל םירמזה ינש תא ןיכהל ךירצ התא .הדובע ילכו םירזיבא ,טרצנוק תושובלת קיפ .ךליבשב ןגנלו רישל חמש ןשייב וניא קוניתה יברב