משחק העתפה תויחא יברב יבייב באינטרנט

                                  Baby Barbie Sisters Surprise קחשמ

העתפה תויחא יברב יבייב (Baby Barbie Sisters Surprise):

.ילש אמאל הנתמ הלבקתה םרט ונלש הנטקה ותוחאו ,וישכע ןאכל אב םאה םוי ?הזה םויב הבוהאה אמאל תתל המ .הפי סיטרכ םורגי וידי ומב ינשהו ,הנתמ תספוק ךותב ותוא םישל תומיעט תויגוע ןיכהל .םמאל סיטרכה תא טשקלו ךותחל םג ורזעו ,היצרוקדו תויגוע תייפא םע התוחאו יברב קונ