משחק לדבהה ןמרפוס דגנ ןמטאב באינטרנט

                                  Batman vs Superman Difference קחשמ

לדבהה ןמרפוס דגנ ןמטאב (Batman vs Superman Difference ):

!ךליבשב אוה הזה קחשמה זא ,הז תא בהוא התאו ,"ןמרפוס תמועל ןמטאב"טרסב תיפצ םא .טרסה ךותמ תונומת יתש ןיב םילדבה השימח אוצמל דואמ הטושפ איה תוהמה .םידליל דואמ הנהמ קחשמ .ןורכיזו הבשקה חתפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות