משחק םורטס פראש באינטרנט

                                  Sharp Storm קחשמ

םורטס פראש (Sharp Storm ):

.ךלש המישמה - תירקיעה הצובקה לומ לטומ ביוא תוצובקמ חטשה ןויקינ .דויצ לע םימודאה םילמסה לע םתוא רידגהל טושפ התא ,םירייס ראשיהל ולכויש ,וליס לש .תושדח תומרל הרידחה תעינמ ,חוכ תודש לטבל ,םישקומ לע ךורדל ןיא .Enter וא X - ירי ,ASDW וא םיצחה ישקמ תא זזה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות