Ninja Turtle The Return of King קחשמ

צבי הנינג שיבת המלך (Ninja Turtle The Return of King):

.תוברק לש ןותרמ ליחתהל וא ודרנואילו ול'גנאלכימ ,לאפר ,ולטנוד :ה'גנינה יבצ םחול .םיבר םיביוא לש החלצהב תופקתמ ףודהל תווצ וא רבח םע דחיב קחשל .הפקתה - J, L ,תוציפק רובע-K ,זוזל הריפסל תוחתפמ לוהינ .תופסונ תודוקנ חיוורהל םיעיבג תחקל ,ביואה תא סיבהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות