משחק תואקתפרה ירה יאול אפאפ באינטרנט

                                  Papa Louie Mountain Adventure קחשמ

תואקתפרה ירה יאול אפאפ (Papa Louie Mountain Adventure ):

.ולש הפקה תיבב םירהב היירט הציפ קפסל ידכ דואמ ףוחדה ךרוצה יכ עדימ לביק יאול אפ .רהה לע הפק תיבב התוא רוסמלו הציפ רתויש המכ ףוסאל ידגאה חבטה תרזע .םינוש םילושכמו תוצלפמ עירפת התא ,דימת ומכ .הציפו ץפוק חוכ ףוסאלו תוצלפמה תא סורהל ,םילושכמה לכ ףיקע .ךליבשב חבטה לש תודסומהמ דחא לכ לש בושחה ןיטינומה יכ חיכוהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות