משחק טורטיות טאקו באינטרנט

                                  Papa's Taco Mia קחשמ

טורטיות טאקו (Papa's Taco Mia):

.תויועט רשפאל ידכ דואמ היוצר הניא רשא ,לושיבה תונמא לע םירבדמ ונחנא זאמ ,לופיט .תוחוקל דבאל ךכבו ,היתודסומ תדרוה תמאב התא תרחא ,תונמזהה תא לבלבל אל בושח ,םיר .ללכב םתוא ריאשת םא ,ךלש פיטה לש תומכב יולת היהי אוהש יפכ ,בושח םרוג םג איה תו .ךלש דויצה תא גרדשל לוכי התא ,רבע םוי ירחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות