Farm Rush  קחשמ

Rush Farm (Farm Rush ):

.ובהא םלוכ יכ ,קסע תדרל הז לכמ חורבל יתיצר תמאב םימעפל ךיא .תואלקח םלוע לא אלמ ןפואב לולצל לכות קחשמב אישה תווח .תוריכמה ןמ חיוורה ףסכה תא עיקשהל דציכו ןכיה טילחהל ולכותש ידכ קר ,ולש הווחה ל .ודבעי אל םיבער םישנא יכ ,םידבועה תא ליכאהל וחכשת לא לבא ,הדובעה תוכיא תא רפשל .הז הרקמב אישל עיגהלו יתימא ךלמ תווח תכפה ,םיכחמ םתא המ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות