משחק רעיש בצעמ :יברב יבייב באינטרנט

                                  Baby Barbie: Hairdresser קחשמ

רעיש בצעמ :יברב יבייב (Baby Barbie: Hairdresser):

.הפיו ריעצ לש הביטח ךפה ריעצ ליגמ יברב .םהלש תרופסתה םג אלא ,םירבד לש קר אל ןוכנ רבדה .השדח תרופסת ליחתמ התא יתמ ,הנתמהה אסיכ תרפסמב החוורתה איה .תועמד הברה האור דיימ ומכ חורבל ךירצ התא ,בר ןמז תוכחל תבהוא אל יזירפק דואמ הד .הלש תרופסתה תא רפשל ידכ תורחא תופורתו תוחשמ ,תונוש רעיש תוכסמ תועצמאב רשוא הל .םידגב תריחבב ךישמהל לוכי התא ,רוסינה תמלשה רחאל