משחק ברק הנפוא לאירא VS ןימסי באינטרנט

                                  Jasmine VS Ariel Fashion Battle קחשמ

ברק הנפוא לאירא VS ןימסי (Jasmine VS Ariel Fashion Battle):

.תעל תעמ תויורחת ןגראלו ,אילפהל הנפואה וצ יפל שבלתהל תלוכיו יפויב וזב וז תורחת .תיחרזמ יפוי ןימסיו לאירא הנטקה םיה תב :אובי םויה לש קחשמה .דובכ תרוגח גיציו ,הנפואה תכלמ - הכוזה לע זירכהל היהיו רבדה ותוא הז ,םיכמסומ ם .תויתנפואו תוננגוסמ תונב שבלתהל תוסנלו רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות