Kikoriki Adventure קחשמ

תואקתפרה יקירוקיק (Kikoriki Adventure):

.ויחא םע ךרדל בנראה ךכ ,םימוד ןיינע ימוחת ףתשל אל ולש דופיקה ןמגרא רבח לבא ,עו .תוהובגה תוכושמה לע ץופקל תובית תרבעה ,תוילעמה תא ליעפהל ידכ םירותפכה תועצמאב .עגריהל םילוכי אלו ,התיבה סנכיהל אל תויומדה ,הז ילב ,ףוסא רזג .ASDW ,םיציח - לוהינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות