משחק 2 טנאה הליל :יאול אפאפ באינטרנט

                                  Papa Louie: Night Hunt 2 קחשמ

2 טנאה הליל :יאול אפאפ (Papa Louie: Night Hunt 2 ):

.ךלש רתויב םיבוטה םילכה יכרצמ רובע הלילב דיצ לע חלשנ בוש יאול .ראשה יאול םינתונ אל יכ תוצלפמ ידי לע בטיה ורמש םה הלא םיביכר יכ איה היעבה .ביואה םע דדומתהל תוריהמבו שיטפ שמתשה ,ספתנ ןיידע התא םא ,תוצלפמ רהזיה ,ךלש תו .תיפוסה האצותה תמר לע תועיפשמ רשא ,תופסונ תודוקנ םיאיבמ םה ,םיבר םיבכוכ ומכ ףו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות