משחק הדובעב הרובד באינטרנט

                                  Bee At Work קחשמ

הדובעב הרובד (Bee At Work ):


Bee שבד לש הריכמו רוצייב קסע חותפלו להנמל ךופהל טילחה. .ןויסינ רסח יפוא הל הרזע .םירצומה ןווגמ תא ביחרהל ידכ שבד תורווכ םישדח םיערז תונקל ידכ ףסכ גישהל םיקותמ .םויה לש תומישמ עצבלו רבכעה םע ךשמה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע