משחק 6 םוי ץנאר ימומרע באינטרנט

                                  Sneaky Ranch Day 6 קחשמ

6 םוי ץנאר ימומרע (Sneaky Ranch Day 6):


.דמחמ תויח םתוא סלכאמ ,םישדח םיניינבה ,חטשב הגרדהב תחתפמה תווח לש טנמלאה תא סר .ןמוש ריזח תויהל הצור אבסו ,תולודג תוורוא הנבנ .םירצומ לש ןיפילחה וא השיכרל ףסכ שקבמ בוש ךרטצנ .הליענה דוק תא חנעפל םא ,ןוכסיח תפוק ךותל לכתסהל ןמזה עיגה .ותוא ביכרהל דציכ לוקשל ,לשב ריצק .רבכעה םע ךשמה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע