משחק ףיכ ףיכ םישוחינ לגד ףיכ באינטרנט

                                  Flag Guessing Fun Fun Fun קחשמ

ףיכ ףיכ םישוחינ לגד ףיכ (Flag Guessing Fun Fun Fun):

.ימואל לגד ללוכ םהמ דחא לכו ,תונטקו תולודג תונידמ הברה ,ץראה רודכ לע .ישומיש ןודיחב ףתתשהל עדיה תא קודבל ,תולגל לוכי התא םילגד המכ ההות ינא .תיארש הנושארה םעפב ,הנידמה ילמס םג שי לבא ,קוידב עודי התא םילגד רשא תונידמ תל .עוריאב םהלש םירכמהו םירבחה עיתפהל עדי חיוורת ,הקידבה תא יתרבעש ירחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות