משחק יוניש לש ןכוס באינטרנט

                                  An Agent of Change קחשמ

יוניש לש ןכוס (An Agent of Change ):

.תירזייח תיללח קסרתה לטיל .שדח תכל בכוכ רובע ףוליח יקלח שפחמ ,ותניפס ששואתמ אוה ,רז תכל בכוכ לע םעפ .םייתודידי אל םידילי םיבר םילושכמ ,תונכס לש ןווגמ ,תודוכלמ ןוגכ תואקתפרה הברה .התיבה עיגהל טואנורטסאה רוזעלו תומישמ םע דדומתהל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות