משחק Ranger םיהדמ באינטרנט

                                  Awesome Ranger קחשמ

Ranger םיהדמ (Awesome Ranger ):

.םיבשוימ תומלוע לש ךלש םירוביגה דחא לע ותחנ םירזייח הניפסה .אלכב היהש רבח רומשל ךירצ התא לבא ,תונהיל לכות ,ךורא דואמ םימעפל ,הפי ןומה שי .זוזל ונממ ענומש םוסק םוסחמ ךותב לובכ היהי אוה ,וילא לבקמ אל התא דוע לכ .לצינ אוה ,ותוא לבקמ התאש עגרב .םוהתה ךירוחאמ םואתפ לבא ,תובורק םיתיעל המלצמה תא הנפמ ,ךורדל ןכיה בטיה לכתסת .תיללחה ןופיס ינפל גישהל עצבלו תועבטמ ףוסאל וחכשת לא ורבח תרימש