משחק Kala Mer'ri תולבנה Scarrier - Down Under לודגה ףיר :ההובג תצלפמ באינטרנט

                                  Monster High: Great Scarrier Reef - Down Under Ghouls Kala Mer'ri קחשמ

Kala Mer'ri תולבנה Scarrier - Down Under לודגה ףיר :ההובג תצלפמ (Monster High: Great Scarrier Reef - Down Under Ghouls Kala Mer'ri ):

.שדחה תצלפמה תרדס ןהכ תוזילע Cala תרוביג .םיאלפנ םירבד שובלל ידכ םהלש הארמה תא איבהל ידכ םוי לכ הנממ ענמ אל הז לבא ,המד .השדח הנומת אוצמל הל רוזעלו תררוגתמ איה םש ,הרעמה יקמעמ לא התיא תכלל .םש אוה יכ הלמש לכ לע תוסנל םידגב לש םירישעה הלש םידגב שמתשה .עבצו הרוצ םג תונשל לוכי התא ,תוקורסת םג אלא ,םידגב לש ןונגסה תא קר אל אוה יונ .ןפודה יאצוי םירזבא לכ תא טשקלו הלש םיהדמה הארמ ףיסוהל ידכ םיטושיקה