משחק ינבלצ קנט באינטרנט

                                  Tank Crusader קחשמ

ינבלצ קנט (Tank Crusader ):

.התיחנה תודגנתה רחאל םכל הכחמ המ גשומ ךל ןיא ,קחורמ בכוכ לע ךלוה .ךתוא ףקת דימ םיניוע םיטובור לש אבצה .ץראה רודכ לש םיימוקמה םיבשותה דגנ קר קשנה תא הווהמה ,הקידבה קנט תא ריבעהל .המזלפ ינומה הסובת יביואו תודדוב תוירי ,קשנ ילכ לש םיגוס המכ קנטה שי .םיביוא לש הסמה לע הז תא ריאשהל ףידע ןכלו ,בר ןמז ןעוט היינש .החוכ תאו הנגהה תא קזחל ידכ ךלש קנטה םינושה םישודיחה תא רפשל לוכי התא ,המישמה