משחק םלוע סימ :ינסיד הכיסנה באינטרנט

                                  Princess Disney: Miss World קחשמ

םלוע סימ :ינסיד הכיסנה (Princess Disney: Miss World):

.יפוי תורחתל ךרענ הזו ,בושח םוי אוה םויה הריעצ הכיסנ תנשב .טילחהל ךל היהי קוידב ימ לבא ,םלוע סימ תויהל ולכוי םיפתתשמה דחא .ןיכהל תוכירצ םוידופה תונב תא ובזעש ינפל .תורוביגה תרופסתה תא סופתל ןושארה רבדה םצע .םימיאתמ רעיש תרוצו עבצ םהל רחב .טרפב הכיסנ םיאתתש הלמש רוחבל ןוימד תוארהל ךרוצ היהי רשאכ .תמלוה תפסות תושובלת ירזבאו םיטישכת תמייסשכ ךלש היציאוטניאב שומישה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות