משחק םיחופת רכיש תעפש לופיט באינטרנט

                                  Applejack Flu Treatment קחשמ

םיחופת רכיש תעפש לופיט (Applejack Flu Treatment ):

.תעפשה יחופת רכיש קחשמ גלש ירודכ ףרוחב רופכה ךרד הכורא הכילה רחאל .ןטקה ינופה תא אפרל ידכ תושורדה תונכהה לכ תא תופיחדב ןיכהל התיבה תרזוח יתייהשכ .לובית יבשע לש םח קרמ םיטלבאט ליחהל ,םרומ אוה םא ,ףוגה תרוטרפמט תדידמל םוח דמב .עורג רתוי אל אוהש ךכ ,םימח םידגבב ךלש דמחמה תייח תא ףוטעל .הזל בל םש התאש עגרב ששואתהל ליחתמ סוסה רחאל .לופיטה לע הדות ןבומכו ךויח םישגת היינפה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות