Deep Underground  קחשמ

המדאל תחתמ קומע (Deep Underground ):

.םישנא תורשע המכהאלמתהשהסירק התייה ובש ,הרכמלחלשנ ךלש הלצהה תווצ .תועש המכ קר םהל ראשנש ןצמחהלכ רחאל הרזעל תופיחדב םיקוקז םה .עקרקל ךרדה תא לולסישדחוימ ליט תא ךופהלושדחה חותיפה תא תחקל יאדכ ןכלו ,וז המיש .םישנא ליצהל ידכ ליבקמ ואצמו,בהזםהמ תובגלו תוביתה תא סורהל לגוסמ היהי ךל שי .הלש םיליטלםירופישה תא אוצמל ולכות ובש ,קחשמה תונחב לכתסהל יחכשת לא המרה תא םי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות