משחק םיצורפ סקר ןודנול באינטרנט

                                  London Rex hacked קחשמ

םיצורפ סקר ןודנול (London Rex hacked ):

.םישנא לש רתויב לודגה רפסמה תא לוכאלו םיבר םינבמ סורהלולוכאל בוט ותוא ןיידע אי .תליחתב לכ תא ריבעהל תוסנל וא הז לע גלדל לוכי התא ,גאדת לא םהמ קלח תרבע םואתפ .המיחל לש בצמב דורשל ידכ רוזעלו ךתוא ודביא םייחה תא םיביכרמש,םירוחב לוכאלוםיסו