משחק םיצורפ תמקנ :2 ףרוטמ םוי באינטרנט

                                  Mad Day 2: Revenge hacked קחשמ

םיצורפ תמקנ :2 ףרוטמ םוי (Mad Day 2: Revenge hacked):

.ץראה רודכושלפשםירזייחה תא דימשהל ידכ תובוחרל תכללויברקה בכרה הגהירוחאמ לבקל ר .תוצלפמ דגנ קבאמב עייסל ידכ םירחא םיסונובוןוירש ,קשנ ילכ לש םינוש םיגוסב תדיוצ .ביוא לכ דימשהלו ףיכ םיסונוב ,ףוסיא תועבטמ המידק ץר .קשנב שומיש לוטיב תוצלפמ לגרב ךישמהלותינוכמל ץוחמ תויהל ךרוצהלומש עגרב .תפרוטמה המחלמלםינימזה םיגורדש לכ תא תונקל לוכי התאש ךכ ,ףסוותי רופיש ףסכ לכ ה