Earn to die 2. Exodus hacked קחשמ

.2 תומל חיוורהל םיצורפ תומש (Earn to die 2. Exodus hacked):

.תמ הכילה לש בר רפסממהעושי רחא שופיחב הסורהה ריעהךרד עסמ התא .םיגוס השולש קחשמב רשא ,תוינוכמה תחאבליחתיועסמ .ףסכ חיוורהל לש תעדה תחסהאלל ,ךלש יאנפה יתעשב קחשמה תא תחקל לוכי התאש ךכ ,ישפו .האיצילךרדב םיבמוז לכ תא רזפמושיבכה לע תכלוה תינוכמהםמדל .קלד ךותמ םואתפ ליעפמ התא םא ,דחא הרקמבקר תורקל לוכי הז ,דבאל ,וקה לש ופוסב עי .השדח תינוכמל תוכחל ולכות ובש ,רחא לולסמל ךלוה התא ,בלשה תא םייסש רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות