Furious Space  קחשמ

ינבצע חטש (Furious Space ):

.הנכסב אצמנ ונלש תכלה בכוכ לש ינוציח ללחה .ביוא לש המחלמ תוניפס לש הרוצב קוחרה םוקיהמהאב איה .םיביוא ףודהל תוסנלו ךלש ברקה יצ סייגל .תוירי ץימחהל אלוריהז תויהל ידכ ,םידדצה לכמ ךתוא םיפיקמ םיביואה .םיביוא םע תוליעיב דדומתהל םייביסמה הניפסה יבורב שמתשה .הניפסהלש םיעוציבה תא רפשל ידכ םיסונוב לש בחר ןווגמ לש ןברוחה רחאל ףוסאל .ורבצש תודוקנ לש הניפסה תא רפשל לוכי התא ,ןכ ומכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות