משחק סוטלוב סומימילג טובור וניד באינטרנט

                                  Dino Robot Gallimimus קחשמ

סוטלוב סומימילג טובור וניד (Dino Robot Gallimimus):

.Galimimus םיארקנ רתויב םיקזחה םייטובור םירואזונידהמדחא תא גרדשל דציכ דומלל ול .וניד טובורבלבא ,ברק קוסמךופהל קר אל לוכי הז .ותוא סיטהל התאש ינפל םינטק םיטרפ לש בחר ןווגממ ותוא ףוסאל ליחתהל ידכ .םיטרפ תומכב היולת היהיולש ישוק תמר תא רוחבל לכות .ול שיש,ולש קשנה ילכ לכ תא תוסנלוריעהלעמ סוטל ןכומ אוהש עגרב .טווינל דחוימ קיטסיו'גהיהי ךסמה,רבכעה לע טולשל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות