משחק 2 םידיגאת לגרודכ באינטרנט

                                  Corporate Soccer 2 קחשמ

2 םידיגאת לגרודכ (Corporate Soccer 2):

.יתימא לגרודכ קחשמאוה דרשמב ךורא םוי ירחא .ויבירי לש וייחב תושקנתההמהילע ןגהל תוסנלו חטשףתשל םידבוע רפסמ הפיא .הפקתה םירזוםהיתודמע לע ןגהל בייח תווצ לכ ,העברא תויהל יושע התוא קחש .תודוקנ לבקל ידכ ,ןיוצש םוקימב דעוימה םוקמב ותוא קורזל תוסנלו ביואה יווקלךלש ך .ביוא חטשל דיימ ךתוא הריבעמשהריהמ העונתשי לטרופה לש דצ לכברהזיה .העתפהב ךתוא ףוקעל ביואל רשפאת לא