משחק םוט קחשמ גלש ירודכ רבדמ באינטרנט

                                  Talking Tom Playing Snowballs קחשמ

םוט קחשמ גלש ירודכ רבדמ (Talking Tom Playing Snowballs ):

.תיבב םירבח םע ברע גלשומ ףרוחברשאמ רתוי בוט תויהל לוכי המ .עבטב הליעפ השפוחתולבל םיבהוא םהש המ לכ יכ ,ותחפשמוםוטלאל הז לבא .ךר גלשםדרנ בוחרה לכש דע גלשב קחשל ךלהותומח תופפכ וידי לע ךשמ ,םוחב םישובל םה .דעיה לע שממ גישהל תוסנלו גלש לש םילוגע םישוג תרזעב קחשמה לש תוישארה תויומדההר .גלש םעםמוגיאו,םינימזל םיכפוה םהש דע תוכחל ,ר'גני'ג ןורדמלקוניתהו,גלש שיאירוחא