משחק לרטסא קופדל באינטרנט

                                  Astral Crashers קחשמ

לרטסא קופדל (Astral Crashers ):

.הזה תיביסמה הפקתהלתופיחדב ןיכהל ךירצ התאוםיעיגמ תורמשמ םירזייח .רתוי הריבס העיגפ תדוקנבםילייחהלש תולודג תויומכתריבצ ,ךלש תוחוכה ףוסאל .הפקתה לש היגטרטסאה תא ףילחהלו,ןמז ךרואל הז םע ףחסיהל אל לבא ,הנגה לש תוקיטקטה .תומיוסמ תוכלשהב ךורכורתויב ןכוסמ אוה םכלש הטנלפה רובעו ךרובע ברק לכ יכ רוכז .ץראה רודכ לע הנגהבתויהל לכות אל התא ,דבאי ךלש אבצה םא