משחק תורוטירק ינפמ הנגה באינטרנט

                                  Criatures Defense קחשמ

תורוטירק ינפמ הנגה (Criatures Defense):

.בטיה ןגומהו רידח-יתלבל בשחנ סוטאירק רצבמ .יוכיס רסח היגולונכטו היגרנא רסח זובזבב רבודמש ןיבהו ,ףוקתל זעה .ףרה אלל שדוחמ וב תצלפמה ילייח רפסמו םישחל תרזעב קנע אבצ רוציל ח .הרוטאירק תנגהב הדוצמה לע ןגהל וכרטצת םילדגמה םע דחי םתאו ,רצבמה .םיבאשמ םיעיפומ םא ףיסוהל לכותש םיחתות לש םינוש םיגוס םנשי ןותחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות