משחק סינט תובוב באינטרנט

                                  Puppet Tennis קחשמ

סינט תובוב (Puppet Tennis):

.הזב ליעפ קלח תחקל ףיכ םג לבא ,ןיינעמ דואמ היהי ךליבשב הבובה תופילאברקב .טרופס קחשמבקחשל ליחתהלוקזח טבחמ ,טרופס םידמ ,רוביגה תא בהא ךל רחב .םיטס המכ ותוא חצנל ידכ הברה דובעל ךירצ התאש ךכ ,םהיתודמע לע רתוול ךלוה אל אוה .הז הבוב סינט רינרוט לש הכוזה תא קינעיש,בהזה עיבגמויבירי תא חצנל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות