משחק עסמ ואוב באינטרנט

                                  Lets Journey קחשמ

עסמ ואוב (Lets Journey):

.עסמלחלשנ ולש הבע לקמולכוא לש תיקשבשומחורפכה ודיל ,רעיה תא רוקחל ךלוה היה ריעצ .ולש תשומחתה קוזיחל תופיחדב ךירצ אוהש ,םינכוסמ םיפרוט דגנ קבאמהשןיבמ אוה רתוי .וטחשנש םייחה ילעבמ םילפונש םייפא םירבדו םיעיבג ףוסאל ידכ קחשמה לש ישארה רוביג .קחשמב ותוא םישלואוצמל לוכי התאש םירבדרתוי ,רתוי הבע איה ךלש תומדה ןוירש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות