משחק הלרדניס ילענ קיטוב באינטרנט

                                  Cinderella Shoes Boutique קחשמ

הלרדניס ילענ קיטוב (Cinderella Shoes Boutique ):

.ריעב תיבהמ החרב איהו ,םהלש תעשורמה תגרוחה םניח תוריש לש הלרדניס תדלי המכח הפי .ךלש ןשיה תא ץפשל ןמזה ותואב לבא ,תושדח תויתנפוא םיילענ קר אל תונקל עיגמ הז לכ .הזלאלש קפלדה רקה בלהלומ תדמוע איה וישכע .התוא רותפל ידכ םיפתושמ םיצמאמורעיש הבוהז הכיסנ לש היעבה תא ןיבהל הסנ .תחראמה תא זיגרהל םה תרחא ,םהלש ינוציחה בוציעה תא לקלקל אלש ידכ ,תוריהזב ךכ לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות