משחק ןזאמ :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Balance קחשמ

ןזאמ :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Balance):

.גונעת אוה רואזוניד תבכרב יתעסנ .לבח תכיישמ לש שגרמ קחשמוקחיש םירואזוניד תורשע המכ ובש ,הרויה קרפבךל איבה אוה .ודצללבחה תא ךושמל וכרטצי ןהמ תחא לכ ,תוצובק יתשל םיקלחתמ םינקחש .םתוא ףוסאל ךירצ התא זא ,תפסואש הנושארה הצובקהםא ,לק אל הז .לשכיהל תחקל רתויב קזחה,ןוזיאךירצ התאשחכשת לא לבא ,םירואזונידהלש המישרהמ רחב .תורחתב ולזמ תא תוסנל dyno תעברא לכ תא לעפה