משחק ידאב םלצ :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Buddy photographer קחשמ

ידאב םלצ :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Buddy photographer ):

Badia םירואזונידהםע םהלשמ םובלא רוציל ידכ המלצמה תא איבהל ךלהו,ויחא לכ תא דומל .עבטב טרפה רבד ותוא קוידב הארנו,הז דצל הנומתה תא תוריהזב ןוחבל איה ולש המישמה .חורבל היהי הז רחא ,תוריהמב הנומת םלצלוהשדעה תא סופתל שי ןכמ רחאלו ,ותוא אצמתש .הזה רואזונידה לע האצרה תצק רבדמ התא ,הנומת ךל שיש עגרב .תואצרההלכל בישקמ אלוותוא םייסתש דע םובלאה תא אלמל ךישמת