משחק Air Show :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Air Show קחשמ

Air Show :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Air Show):

.הציפק תורחת ועציבש םירוביגה תא תולגלו םירואזונידהךלהמב רגיה .רתויב בושחה ץורמה,וז תינכתב .ףע ךלש ביריה ובש םוקמה ותואב ץופקל הכירצ קר היעבה .אוה יכ ,םיבוביס השולש ויהי .ראוד .הצור התא וב תוחנל לכות רואזונידהתאש חיכוהל ידכ תונויסינ השולש .הסיטל דע ץורל ךירצ יתייה אוה ונממש םוקמלרואזוניד ךלהמ ץפוקש ינפל .דעוימ ךל שיש ןמיסבאקווד תחנ הז - יוארכ חנעפל התא םא .ויבירי ךפיהל לעמ סוטל ךירצ אוהש םיבלשהמ קלחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות