משחק Dicewars מלחמות העולם באינטרנט

                                  Dice wars קחשמ

Dicewars מלחמות העולם (Dice wars):

.הפמה לכ ינפ לע תונוילע חצנל תויבוק תומחלמ שאלפ הזה קחשמב ךלש המישמה .תיתוכיא תיגול הבישח גיצהלו היעבל ברקתהל חומה ,תאז תושעל ידכ .םיאליגה לכב םינקחש םיאתמ רשא ,בינגמ עוצעצ .תויבוקה תועצמאב םירחא םינקחש םע םחל .חטשב הכז אוהו ,הביתב הלודג תורפס לפונש ימ .תודוקנה לכ תא חצנל ידכ קחשמה לש הרטמה .דיחי רוזאב ראשנ אל התא םא דבאת .לדגי ךלש םיבאשמה לש בוביס לכ .ךל החונש תע לכב לוכי התא ,שדחמ ליחתהל .תונלבס תצק רבכע ךירצ התא רובעל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות