משחק תיקי פרוף באינטרנט

                                  Professor Purse קחשמ

תיקי פרוף (Professor Purse):

?ירוקמה רמוחה תא שי וליפא ,רתוי המו ,הפי שבלתהל ךיא םיעדוי תמאב םה ילוא וא ,הז !ןכ - תואדווב םיעדוי ונחנאש המ ,םירמוא ונאש יפכ ,שיש רמוא התא .ונלש יתימאה המכח תרבגה ןנגוסמה קיתה רובע תונבל ידכ רהמ רתויש המכ תוסנל ךירצ ה .טושיקל םינוש םיעבצו םידב וליפא ,דועו םיקית ןווגמב ,םיטמרופ הברה היהי םכתושרל !חולה לע ותוא ואר םישנאה לכלו ,יאדכ בל תמושת תמאב והשמ תושעל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות